REGULAMIN

XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie


     Regulamin Olimpiady /w formacie pdf/ - pobierz >>


REGULAMIN XII OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE


I. Informacje wstępne

 1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

 2. Celem Olimpiady jest:

  • przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  • odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych zachowań na wzór Świętego;
  • wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacja treści Ewangelii.
  • zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  • współpracę katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

 3. Organizatorami XII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:

  • Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  • Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie;
  • Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  • Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

 4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w klasztorze Ojców Franciszkanów,
  ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiadafranciszkanska@gmail.com;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel. 514 050 353.

 5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:

  • dla uczniów szkół podstawowych,
  • dla uczniów szkół gimnazjalnych,
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  W ramach Olimpiady dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowane są konkursy wiedzy o św. Maksymilianie, a dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny.

 6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników na stronie Olimpiady.

 7. Uczestnicy zobowiązani są do:

  • przestrzegania Regulaminu i terminarza Olimpiady;
  • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie - zwłaszcza o nagłych wypadkach.

 8. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

 1. Uczniowie ze szkoły podstawowej wykonują pracę plastyczną na temat:
  „Tak powstało Rycerstwo Niepokalanej”, ilustrując fragment z książki Marii Kączkowskiej „Ojciec Kolbe” (tekst - patrz punkt 9).

 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

  • etap szkolny - we własnym zakresie przeprowadzają katecheci lub inni nauczyciele pracujący w danej szkole. Należy w nim wyłonić maksymalnie 3 prace z każdej grupy wiekowej.
  • etap ogólnopolski - nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady.

 3. Praca powinna być wykonana:

  • samodzielnie;
  • na temat (poruszony w tekście z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”);
  • w formacie A3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę);
  • w jednej z wymienionych poniżej technik w danym etapie edukacyjnym.

 4. Prace będą oceniane w trzech etapach edukacyjnych:

  • klasy 0-III szkoły podstawowej;
  • klasy IV-V szkoły podstawowej.
  • klasy VI-VII szkoły podstawowej.

 5. Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:

  • KLASY 0-III: farby plakatowe, kredki, mieszana, pastele;
  • KLASY IV-V: farby plakatowe, mieszana, pastele olejne, węgiel;
  • KLASY VI-VII: akwarele, pastele olejne, sgraffito, węgiel.

 6. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłane prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:

  „XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”

 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 listopada 2017 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 8. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane według wzoru zawartego w punkcie 10. Regulaminu (tabelkę wypełniamy drukowanymi literami).

 9. Fragment z książki Marii Kączkowskiej pt. „Ojciec Kolbe”:

  „Wieczorem 16 października 1917 roku zebrali się wszyscy wtajemniczeni w celi zakonnej na via san Teodoro 42. Brat Maksymilian [Kolbe] odczytał naszkicowany przez siebie program Rycerstwa Niepokalanej.
  Członkowie MI (skrót od łacińskiej nazwy: Militia Immaculatae) oddają się Niepokalanej bezgranicznie, jako narzędzia w Jej rękach, by przez nich mogła Ona realizować swe plany dotyczące zbawienia dusz.
  Celem naszym jest starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką Niepokalanej. (...) Czy się zgadzacie? zapytał w końcu [brat Maksymilian]. Kto ten program podpisze?
  Ojciec Pal pierwszy położył swój podpis, brat Maksymilian ostatni. Z celi poszli wszyscy do kaplicy i ojciec Pal poświęcił Cudowne Medaliki. Potem włożył je na szyję, sobie, bratu Maksymilianowi i pozostałym.
  Tak powstało Rycerstwo Niepokalanej”.

 10. Wzór tabelki z danymi ucznia do umieszczenia na odwrocie pracy (* WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI):


III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych

 1. Konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

  • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

 2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

 3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2017 roku.

 4. Komisje sprawdzające powołują:

  • dla etapu I (szkolnego) - dyrektorzy szkół;
  • dla etapu II (diecezjalnego) - przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  • etap III (finał ogólnopolski) - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

 5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

  • etap I (szkolny) - o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze).
  • etap II (diecezjalny) - o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze); Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  • etap III (finał ogólnopolski) o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze); „ABC Rycerstwa Niepokalanej” (Wydanie II) opr. o. Stanisław Piętka; Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 24 włącznie, ze wstępem i z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

 6. Książkę o. Alberta Wojtczaka „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” oraz broszurkę „ABC Rycerstwa Niepokalanej” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc pod adres:

  Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
  ul. o. Kolbego 5
  96-515 Teresin;
  e-mail: wof@niepokalanow.pl;
  tel. 46 864 22 08, poniedziałek-piątek 800-1600;
  zamówienia przez internet: www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

 7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

  • etap I (szkolny) - 6 grudnia 2017 roku;
  • etap II (diecezjalny) - 8 marca 2018 roku;
  • etap III (finał ogólnopolski) - 11 kwietnia 2018 roku.

 8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego etapu awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.

 9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

  • na etap I - przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 4 grudnia 2017 roku;
  • na etap II - przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 2 marca 2018 roku.

 10. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

  „XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”.

 11. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.

 12. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

 13. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2018 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 14. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.

 15. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

 16. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

 17. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 1. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest organizowany w trzech etapach:

  • etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  • etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  • etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.

 2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.

 3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2017 roku.

 4. Komisje sprawdzające powołują:

  • dla etapu I (szkolnego) - dyrektorzy szkół;
  • dla etapu II (diecezjalnego) - przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  • etap III (finał ogólnopolski) - przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

 5. Lekturami w poszczególnych etapach są:

  • etap I (szkolny) o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze).
  • etap II (diecezjalny) o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze); Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  • etap III (finał ogólnopolski) o. Albert Wojtczak „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” (wydanie II i późniejsze); „ABC Rycerstwa Niepokalanej” (Wydanie II) opr. o. Stanisław Piętka; Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 24 włącznie, ze wstępem i z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V).

 6. Książkę o. Alberta Wojtczaka „Ojciec Maksymilian Maria Kolbe” oraz broszurkę „ABC Rycerstwa Niepokalanej” można nabyć w sprzedaży wysyłkowej pisząc pod adres:

  Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów
  ul. o. Kolbego 5
  96-515 Teresin

  e-mail: wof@niepokalanow.pl;
  tel. 46 864 22 08, poniedziałek-piątek 800-1600;
  zamówienia przez internet: www.wydawnictwo.niepokalanow.pl

 7. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:

  • etap I (szkolny) - 6 grudnia 2017 roku;
  • etap II (diecezjalny) - 8 marca 2018 roku;
  • etap III (finał ogólnopolski) - 12 kwietnia 2018 roku.

 8. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego etapu awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury. Natomiast komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.

 9. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:

  • na etap I - przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 4 grudnia 2017 roku;
  • na etap II - przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 2 marca 2018 roku.

 10. Protokół z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu na adres siedziby Komitetu Głównego Olimpiady w Siedlcach:

  „XII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce”.

 11. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.

 12. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.

 13. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane 1 lutego 2018 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 14. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnie i ustnej.

 15. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

 16. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.

 17. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu..

   Patroni medialni Olimpiady


Od dnia 1-09-2013r. stronę odwiedziło: 206985 gości. Dzisiaj (2018-07-19) stronę odwiedziło: 8 gości.