• Regulamin

  XVIII OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

  |  I. Informacje wstępne  |  
  |  II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)  |  
  |  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)  |  
  |  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych  |  
  |   I. Regulamin części ustnej finału ogólnopolskiego  |  
  |  II. Regulamin nagrody specjalnej dla szkół podstawowych.  |  
  |  III. Regulamin nagrody specjalnej dla szkół ponadpodstawowych  |  


  Pełna wersja regulaminu w pliku pdf      pobierz
  Załączniki:    Załącznik 1   Załącznik 2    Załącznik 3   Załącznik 4   Załącznik 5   Załącznik 6  

  I. Informacje wstępne

  1.   Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
  2. Celem Olimpiady jest:
  – przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  – odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych postaw na wzór Świętego;
  – wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego;
  – zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  – współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  3. Organizatorami XVIII Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:
  – Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
  – Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  – Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.
  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  – Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel.: 514 050 353.
  5. Olimpiada organizowana jest na czterech poziomach edukacyjnych:
  – konkurs plastyczny dla przedszkoli i „zerówek”
  – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-V);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do:
  – przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
  – informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie.
  8. Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy lub zaświadczenia.
  9. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

  II. Konkurs plastyczny dla uczniów, przedszkoli, „zerówek” i szkół podstawowych (klasy I-V).

  1. Uczniowie z przedszkoli, „zerówek” i ze szkół podstawowych (klasy I-V) wykonują pracę plastyczną na temat:
  Dom wczesnego dzieciństwa św. Maksymiliana.
  Fragment książki „Ojciec Kolbe”, Marii Kączkowskiej czyta: Dariusz Kowalski  Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie tekstu:

  „Mieszkanie na ulicy Browarnej było duże, jednoizbowe. Na środku stały cztery masywne warsztaty tkackie. Przez cały tydzień biegły po nich w tę i w tę stronę czółenka, stukała drewniana rama z osnową i wypływał z niej miękko świeży zwój płótna.
  W jednym końcu izby za szafą i zasłoną stały łóżka Kolbów. Na zwykłej staroświeckiej komodzie Maria urządziła ołtarzyk. Tu było święte miejsce rodziny Kolbów: duży, ładny obraz Jasnogórskiej Pani, kwiaty i czerwona lampka oliwna. Tu zbierali się domownicy na modlitwę: czeladnik, terminatorzy, sąsiedzi… Tu oddawano Matce Bożej swoje życie i śmierć, smutki i radości, ciężką dolę robotników i los Ojczyzny, rozdartej przez trzy państwa zaborcze.
  W drugim końcu izby stała kuchnia. Matka, Maria Kolbowa, miała dość roboty, żeby wyżywić wszystkich. Dwuletni Franuś plątał się pod nogami, pokrzykując wesoło, a w kołysce leżał nakarmiony mały Rajmundek.
  Urodził się miesiąc temu, 8 stycznia w roku Pańskim 1894, i tego samego dnia został ochrzczony. Mróz był wtedy siarczysty. Dzisiaj też wiatr hula po kątach. Matka przysunęła go z kołyską bliżej kuchni, żeby się nie zaziębił i, obierając ziemniaki, coraz to spoglądała na dziecko.
  Tymczasem Mundzio obudził się i zaczął płakać, więc utuliła go i obejrzała się na zegar, który dokładnie właśnie wydzwonił dwunastą”.

  Tekst zredagowany na podstawie „Ojciec Kolbe”, Maria Kączkowska.

  2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  – etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
  – etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
  3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  – przedszkola i „zerówki”;
  – klasy I-III szkoły podstawowej;
  – klasy IV-V szkoły podstawowej.
  4. Prace muszą być wykonane w jednej z wybranych technik:
  – przedszkola i zerówki: technika dowolna;
  – klasy I-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
  – klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
  5. Praca powinna być wykonana: – samodzielnie;
  – na temat obowiązujący w danej edycji olimpiady (patrz pkt II.1 Regulaminu);
  – w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
  – w jednej z technik określonych w pkt. II. 4 Regulaminu.
  6. Na odwrocie każdej pracy zakwalifikowanej do etapu ogólnopolskiego należy przykleić wypełnioną kartę zawierającą dane ucznia, nauczyciela, określenie techniki, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela. Wzór karty stanowi Załącznik 6 (przedszkola i zerówki), Załącznik 1 (dla klas I-III) oraz Załącznik 2 (dla klas IV-V) Regulaminu. Praca bez podpisanych na ww. karcie zgód zostanie odrzucona.
  7. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:
  XVIII Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce
  ”.
  Pracę można ewentualnie odebrać w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady za potwierdzeniem odbioru w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu plastycznego. Nieodebranie pracy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej fizyczne usunięcie.
  8. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.
  9. Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
  10. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone do 19 listopada 2023 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  11. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny)  przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  etap III (finał ogólnopolski)  przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2023 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lekturami obowiązującymi w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – Maria Kączkowska, „Ojciec Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów.
  – etap II (diecezjalny) – Maria Kączkowska, „Ojciec Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów; Dzieje Apostolskie, rozdziały od 1 do 14, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – Maria Kączkowska, „Ojciec Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów; Dzieje Apostolskie, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 7 grudnia 2023 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 29 lutego 2024 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 10 kwietnia 2024 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  – etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  – finału komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 4 grudnia 2023 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 23 lutego 2024 roku.
  9. W razie nie otrzymania przez przewodniczących komisji szkolnych dokumentów potrzebnych
  – do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 5 grudnia 2023 roku;
  10. Protokół w wersji elektronicznej z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu poprzez udostępniony mailowo formularz.
  11. Bezzwłocznie (maksymalnie 2 dni) po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  W ciągu trzech dni opiekunowie otrzymają potwierdzenie. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.

  Wzór zgody zawiera Załącznik 4.
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.
  13. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane do 1 lutego 2024 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Dokładny przebieg części ustne został opisany w Aneksie I.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części pisemnej z etapu III.

  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  1. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne;
  etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2023 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach:
  – etap I (szkolny) – św. Maksymilian Maria Kolbe „Konferencje” (wybrane fragmenty: nr konf.: 3, 109, 117, 296), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2018 oraz o. Jerzy Domański „św. Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012.
  – etap II (diecezjalny) – św. Maksymilian Maria Kolbe „Konferencje” (wybrane fragmenty: nr konf.: 6, 17, 31, 110, 202, 229), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2018, o. Jerzy Domański „św. Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012 oraz „Dzieje Apostolskie”, rozdziały od 1 do 14, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – św. Maksymilian Maria Kolbe „Konferencje” (wybrane fragmenty: nr konf.: 46, 48, 109, 111, 112, 116, 212, 230, 248, 253, 254, 269, 288, 318), Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2018, o. Jerzy Domański „św. Maksymilian Maria Kolbe”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2012 oraz „Dzieje Apostolskie”, bez wstępu i przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 7 grudnia 2023 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 29 lutego 2024 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 11 kwietnia 2024 roku.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  - etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  - finału komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – drogą elektroniczną, przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 4 grudnia 2023 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 23 lutego 2024 roku;
  9. W razie nie otrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 5 grudnia 2023 roku.
  10. Protokół w wersji elektronicznej z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu poprzez udostępniony mailowo formularz.
  11. Bezzwłocznie (maksymalnie 2 dni) po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl .
  W ciągu trzech dni opiekunowie otrzymają potwierdzenie. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  Wzór zgody zawiera Załącznik 4.
  W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 5).
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.
  13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14 Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane do 1 lutego 2024 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl
  Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Dokładny przebieg części ustne został opisany w Aneksie I. 17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części pisemnej z etapu III.

  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  ANEKS

  I. Regulamin części ustnej finału ogólnopolskiego

  1. Część ustna składa się z 3 rund pytań.
  2. W każdej puli jest po 15 pytań. Pytania są odpowiednio punktowane za 6, 4, i 2 pkt.
  3. Pierwsza i druga runda w części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (następnie ten, który zajął 4 miejsce itd.). Jeżeli uczestnicy w części pisemnej otrzymają taką samą liczbę punktów, wówczas zachowana jest kolejność alfabetyczna.
  4. Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Jeżeli uczestnicy otrzymają w części pisemnej taką samą liczbę punktów zachowana jest kolejność alfabetyczna.
  5. Za odpowiedź można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie błędna albo niepełna laureat otrzymuje 0 punktów.
  6. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych łącznie w części pisemnej i ustnej.
  7. Jeżeli po trzech rundach nie zostanie wyłonione pierwsze, drugie lub trzecie miejsce następuje dogrywka. Rozpoczyna uczestnik, który zdobył mniejszą liczbę punktów w części pisemnej, a jeżeli uczestnicy uzyskają taką samą liczbę punktów, wówczas decyduje kolejność alfabetyczna.
  8. Dogrywka trwa do momentu wyłonienia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Obowiązują w/w zasady.

  II. Regulamin nagrody specjalnej dla szkół podstawowych.

  1. Nagrodą specjalną jest zwiedzanie klasztoru Niepokalanów, na które składa się: Panorama Tysiąclecia, Misterium Męki Pańskiej, zwiedzanie Muzeum, Wydawnictwa, Drukarni, Radia Niepokalanów wraz z krótką audycją na żywo z laureatem i opiekunem (jeśli będzie wyrażona chęć), Muzeum Straży Pożarnej, przejażdżka wozem strażackim, Msza święta w kaplicy św. Maksymiliana.
  2. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Klasztor Niepokalanów oo. Franciszkanów (http://www.niepokalanow.pl/) oraz Radio Niepokalanów (https://radioniepokalanow.pl)
  3. Nagroda jest przyznawana w ramach Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie ( http://olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl ).
  4.  Nagroda przysługuje szkole ucznia, który zajął pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Jeśli szkoła zrezygnuje z nagrody przechodzi ona na szkołę ucznia, który zajął drugie miejsce itd., aż do miejsca piątego włącznie. Jeśli żadna z powyższych szkół nie przyjmie nagrody, nagroda przepada.
  5.  Od momentu poinformowania o nagrodzie, szkoła ma 3 dni robocze na podjęcie decyzji i przekazanie jej Organizatorom Olimpiady.
  6.  Ze szkoły, która przyjmie nagrodę można zorganizować grupę do 40 uczniów plus opiekunowie.
  7.  Szkoła zobligowana jest do zorganizowania we własnym zakresie dojazdu i ewentualnego zakwaterowania. Klasztor Niepokalanów zapewnia jednodaniowy posiłek obiadowy.
  8.  Nagrodę można wykorzystać w roku szkolnym, w którym odbyła się Olimpiada i w następnym.
  9.  O terminie wizyty należy poinformować Organizatorów Olimpiady co najmniej miesiąc wcześniej.

  III. Regulamin nagrody specjalnej dla szkół ponadpodstawowych.

  1.  Nagrodą specjalną jest bezpłatne uczestnictwo w pobycie studyjny, na który składają się zwiedzanie studyjne byłego obozu Auschwitz wraz z zajęciami warsztatowymi.
  2.  Organizatorem i fundatorem nagrody jest Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (http://auschwitz.org).
  3.  Nagroda jest przyznawana w ramach Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady wiedzy o św. Maksymilianie ( http://olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl ).
  4.  Przysługuje szkole ucznia, który zajął pierwsze miejsce w finale Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie. Jeśli szkoła zrezygnuje z nagrody przechodzi ona na szkołę ucznia, który zajął drugie miejsce itd., aż do miejsca piątego włącznie. Jeśli żadna z powyższych szkół nie przyjmie nagrody, nagroda przepada.
  5.  Szkoła ma 3 dni robocze od momentu poinformowania o nagrodzie na podjęcie decyzji i przekazanie jej Organizatorom Olimpiady.
  6.  Ze szkoły, która przyjmie nagrodę można zorganizować grupę do 30 uczniów plus opiekunowie .
  7.  Szkoła we własnym zakresie organizuje dojazd, posiłki i ewentualne zakwaterowanie.
  8.  Po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorami Olimpiady jest możliwość zarezerwowania Mszy świętej i zwiedzania „Klisz pamięci” w Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, a także noclegu (4 km od KL Auschwitz): https://www.labyrinths.pl
  9.  Nagrodę można wykorzystać w roku szkolnym, w którym odbyła się Olimpiada i w następnym.
  10.  O terminie wizyty należy poinformować Organizatorów Olimpiady co najmniej miesiąc wcześniej.