• Regulamin

  XVI OGÓLNOPOLSKIEJ FRANCISZKAŃSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŚW. MAKSYMILIANIE

  |  I. Informacje wstępne  |  
  |  II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)  |  
  |  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)  |  
  |  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych  |  


  Pełna wersja regulaminu w pliku pdf      pobierz
  Załączniki:    Załącznik 1   Załącznik 2    Załączniku 3   Załącznik 4   Załącznik 5

  I. Informacje wstępne

  1. Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie organizowana jest na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 t.j.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).
  2. Celem Olimpiady jest:
  – przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego;
  – odnoszenie zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracja własnych postaw na wzór Świętego;
  – wyzwalanie i kształcenie pragnienia poznania Pisma Świętego;
  – zainteresowanie młodzieży wiedzą religijną;
  – odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów;
  – współpraca katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
  3. Organizatorami XVI Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiady Wiedzy o św. Maksymilianie są:
  – Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, jako Główny Organizator, która pełni funkcję administratora danych osobowych;
  – Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku;
  – Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.
  – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie;
  – Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach;
  4. Na czele Olimpiady stoi Komitet Główny z siedzibą w Klasztorze Ojców Franciszkanów, ul. Kazimierzowska 128, 08-110 Siedlce;
  e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl;
  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl;
  tel.: 514 050 353.
  5. Olimpiada organizowana jest na trzech poziomach edukacyjnych:
  – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII);
  – konkurs wiedzy o św. Maksymilianie dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
  6. Przystąpienie do Olimpiady jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania zawodów i zgodą na publikację wyników, w tym na stronie Olimpiady.
  7. Uczestnicy zobowiązani są do:
  – przestrzegania Regulaminu Olimpiady;
  – informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie.
  8. Na podstawie niniejszego regulaminu dzieci oraz nauczyciele mogą otrzymywać odpowiednie dyplomy lub zaświadczenia.
  9. W sytuacjach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Komitet Główny Olimpiady.

  II. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych (klasy 0-V)

  1. Uczniowie ze szkół podstawowych (klasy 0-V) wykonują pracę plastyczną na temat: Setna rocznica wydania pierwszego numeru „Rycerza Niepokalanej” 1922-2022. Pracę plastyczną uczniowie wykonują na podstawie zamieszczonego tekstu:

     Wielkim marzeniem o. Maksymiliana, było wydanie czasopisma, którego celem było rozpowszechnianie Rycerstwa Niepokalanej, w styczniu będziemy obchodzić setną rocznicę wydania pierwszego numeru. W powojennej Polsce, sytuacja finansowa była bardzo niepewna. Sam o. Maksymilian wspominał ten czas następująco: „Dnia 25 listopada 1921 było w kasie Rycerstwa minus 46 marek polskich, bo kupiłem medalików. Tym brakiem środków miało się zacząć wydawanie „Rycerza Niepokalanej”. Należący do Rycerstwa, dowiedziawszy się o projekcie czasopisma, chętnie składali ofiary pieniężne, ale było to niewystarczające. Sam wątpiłem czasami. Ponieważ jednak o. Wenanty Katarzyniec (franciszkanin) miał za życia powiedzieć o pracy prasowej, że «po śmierci zrobi dużo dla Zakonu», jemu więc, a właściwie Niepokalanej przez jego ręce, polecaliśmy tę sprawę. Klerykom zaś powiedziałem: - Jeżeli miesięcznik będzie na styczeń, to będzie sprawa o. Wenantego, módlcie się o to do Matki Bożej za jego pośrednictwem”. Mimo tak słabego stanu finansowego z pomocą Niepokalanej, o. Wenantego i z pozwoleniem przełożonych, o. Kolbe postanowił wydać „Rycerza Niepokalanej”. Nakład pierwszego numeru z datą: styczeń 1922 r. wynosił 5000 egzemplarzy. Wielu ludzi przyjęło pismo z entuzjazmem, niektórzy z ciekawością lub rezerwą, a inni go w ogóle nie chcieli przyjąć nawet za darmo. O. Kolbe nie zniechęca się. Chodził z pismem po ulicach Krakowa i rozdawał je za darmo przechodniom. Na czarno-białej okładce tego numeru znalazł się oczywiście wizerunek Niepokalanej w postaci bardzo prostego rysunku, z uwagi na oszczędność (…) I zgodnie z umową zawartą ze zmarłym świątobliwym o. Wenantym, już w tym numerze redaktor zamieścił krótką biografię kandydata na ołtarze z informacją, że tenże obiecał współpracować z pisemkiem.

  Tekst zredagowany na podstawie „Opowieść o św. Maksymilianie”, o. Paulin Sotowski; „47 lat życia”, o. Władysław Kluz.

  2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
  – etap szkolny – we własnym zakresie przeprowadza komisja szkolna, w skład której dyrektor szkoły powołuje członków spośród katechetów i innych nauczycieli pracujących w szkole. Komisja ta, ocenia i kwalifikuje do etapu ogólnopolskiego, maksymalnie po 3 prace z każdej z wymienionych w Regulaminie kategorii wiekowych.
  – etap ogólnopolski – nadesłane prace kwalifikuje i ocenia komisja powołana przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady. W razie nadesłania większej liczby prac niż przewiduje to Regulamin, pozostałe prace nie będą oceniane.
  3. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  – klasy 0-III szkoły podstawowej;
  – klasy IV-V szkoły podstawowej.
  4.  Prace powinny być wykonane w jednej z wybranych technik:
  – klasy 0-III: farby plakatowe, pastele, kredki, mieszana;
  – klasy IV-V: farby plakatowe, pastele olejne, węgiel, mieszana.
  5.  Praca powinna być wykonana: – samodzielnie;
  – na temat (patrz pkt II.1 Regulaminu);
  – w formacie A3 (prace w innym formacie zostaną odrzucone);
  – w jednej z technik określonych w pkt. II. 4 Regulaminu.
  6. Na odwrocie każdej pracy zakwalifikowanej do etapu ogólnopolskiego należy przykleić wypełnioną kartę zawierającą dane ucznia, nauczyciela, określenie techniki, podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia i nauczyciela. Wzór karty stanowi Załącznik 1 (dla klas 0-III) oraz Załącznik 2 (dla klas IV-V) Regulaminu. Praca bez podpisanych na ww. karcie zgód zostanie odrzucona.
  7. Termin nadsyłania prac przez organizatorów etapu szkolnego upływa 31 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i przesłać na adres:
  XVI Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie
  ul. Kazimierzowska 128
  08-110 Siedlce
  ”.
  Pracę można ewentualnie odebrać w siedzibie Komitetu Głównego Olimpiady za potwierdzeniem odbioru w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia wyników konkursu plastycznego. Nieodebranie pracy będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jej fizyczne usunięcie.
  8. Przesłanie pracy na podstawie dokonanego zgłoszenia skutkuje udzieleniem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji do użycia tejże pracy w celach niegospodarczych na następujących polach eksploatacji: strona internetowa Olimpiady, publikacje elektroniczne i papierowe wydawnictw franciszkańskich i związanych z powyższą Olimpiadą, materiały informacyjne Olimpiady.
  9. Każda zgłoszona praca powinna stanowić wyłączną własność osoby wskazanej jako jej autor i nie może być obciążona prawami osób trzecich ani naruszać praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej oraz przemysłowej. W przeciwnym przypadku osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, ponoszą pełną odpowiedzialność za powstałą po stronie organizatorów z tego tytułu szkodę. Ponadto w przypadku wystąpienia przeciwko któremukolwiek z organizatorów przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, osoba wskazana jako autor, jak również ewentualni jej przedstawiciele ustawowi, zobowiązani są do ich zaspokojenia i zwolnienia organizatora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
  10. Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone do 16 listopada 2021 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  11.W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  III. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII)

  1. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII) jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny)  przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny)  przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi*;
  etap III (finał ogólnopolski)  przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi*.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach są:
  – etap I (szkolny) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej św. Maksymilian Kolbe”.
  – etap II (diecezjalny) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej św. Maksymilian Kolbe”; Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – Maria Winowska ”Szaleniec Niepokalanej św. Maksymilian Kolbe”; Ewangelia według św. Łukasza, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 7 grudnia 2021 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 3 marca 2022 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 21 kwietnia 2022 roku.
  – etap III (finał ogólnopolski) – pisemny – 21 kwietnia 2022 roku; ustny – 27 kwietnia 2022 roku*..
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  – etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  – finału komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.
  – finału komisje diecezjalne postępują według otrzymanych instrukcji*.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 3 grudnia 2021 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 22 lutego 2022 roku.
  8*.  Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 3 grudnia 2021 roku;
  – na etap II – uczestnikom (formularze z pytaniami w dniu 2 marca), przewodniczącym ośrodków diecezjalnych (pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu), do dnia 1 marca 2022 roku;
  – na etap III – pisemny – uczestnikom (formularze z pytaniami w dniu 20 kwietnia)
  – etap III – pisemny – zostanie przeprowadzony nad podstawie Aneksu.
  9. W razie nie otrzymania przez przewodniczących komisji szkolnych dokumentów potrzebnych
  – do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 4 grudnia 2021 roku;
  10. Protokół w wersji elektronicznej z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu poprzez udostępniony formularz.
  11.Bezzwłocznie po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl.
  Wzór zgody zawiera Załącznik 4.
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Ogólnopolskiej Komisji.
  13. Organizatorzy Olimpiady nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14. Informacje o miejscach przeprowadzenia etapu II dla poszczególnych diecezji zostaną podane do 1 lutego 2022 roku na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.
  Wszyscy uczniowie z danej diecezji, którzy awansowali do etapu II, mogą uczestniczyć w nim tylko w jednym miejscu – ośrodku diecezjalnym wyznaczonym przez Komitet Główny.
  14*. Informacje o ośrodkach diecezjalnych, które będą koordynować przebieg II etapu zostaną przekazane do 1 lutego 2022 r. na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl *.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

  15-17* - zostanie przeprowadzony na podstawie aneksu.

  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  * Zapisy zaznaczone na czerwono będą obowiązywać w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19, o czym opiekunowie uczniów zostaną poinformowani przez Organizatorów.

  IV. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  1. Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest organizowany w trzech etapach:
  etap I (szkolny) przeprowadzany przez komisje szkolne;
  etap II (diecezjalny) przeprowadzany przez komisje diecezjalne we współpracy z komisjami szkolnymi*;
  etap III (finał ogólnopolski) przeprowadzany przez Komitet Główny Olimpiady we współpracy z komisjami szkolnymi*.
  2. Wyniki uzyskane przez uczestników konkursu stanowią podstawę do kwalifikowania uczniów do wyższego etapu, przyznawania tytułów i nagród.
  3. Udział w konkursie zgłaszają nauczyciele przygotowujący uczniów. Zgłoszenia należy dokonać (tylko i wyłącznie) przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Olimpiady (www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl) od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Do zgłoszenia należy dołączyć skan zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela zgłaszającego według wzoru zawartego w Załączniku 3. Zgłoszenie uważa się za skuteczne po uzyskaniu potwierdzenia od Organizatora pocztą elektroniczną maksymalnie w ciągu 3 dni od wysłania formularza. Jeżeli zgłaszający nauczyciel nie otrzyma potwierdzenia ma obowiązek skontaktować się z organizatorami Olimpiady.
  4. Komisje sprawdzające powołują:
  – dla etapu I (szkolnego) – dyrektorzy szkół;
  – dla etapu II (diecezjalnego) – przewodniczący ośrodków diecezjalnych, którzy są mianowani przez przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady;
  – dla etapu III (finału ogólnopolskiego) – przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.
  5. Lektury obowiązujące w poszczególnych etapach:
  – etap I (szkolny) – św. Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 21, 27a, 28a, 28h, 81, 188, 763).
  – etap II (diecezjalny) – św. Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 21, 26g, 27a, 28a, 28h, 81, 104, 188, 263, 457, 496, 562, 763); Ewangelia według św. Łukasza: rozdziały od 1 do 12 włącznie, ze wstępem i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  – etap III (finał ogólnopolski) – św. Maksymilian M. Kolbe ”Pisma” część I (wybrane: s. 13-28 oraz numery: 12, 21, 26g, 27a, 28a, 28h, 81, 104, 188, 234, 263, 288, 349, 395, 457, 496, 562, 615, 687a, 743, 746, 763, 774, 814, 839); Ewangelia według św. Łukasza, ze wstępu i bez przypisów (Biblia Tysiąclecia wydanie V).
  6. Poszczególne etapy należy przeprowadzić w następujących terminach:
  – etap I (szkolny) – 7 grudnia 2021 roku;
  – etap II (diecezjalny) – 3 marca 2022 roku;
  – etap III (finał ogólnopolski) – 22 kwietnia 2022 roku.
  – etap III (finał ogólnopolski) – pisemny – 22 kwietnia 2022 roku; ustny – 27 kwietnia 2022 roku*.
  7. Z etapu szkolnego i diecezjalnego do następnego awansuje trzech uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów. W razie nieobecności ucznia, który zakwalifikował się do etapu diecezjalnego i finału ogólnopolskiego, nie zastępuje go uczeń, który zajął w poprzednim etapie miejsce niższe niż 3.
  W przypadku braku możliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do:
  - etapu diecezjalnego, komisje szkolne zarządzają dogrywkę i przygotowują pytania we własnym zakresie na podstawie lektury.
  - finału komisje diecezjalne przeprowadzają dogrywkę według przesłanego formularza.
  – finału komisje diecezjalne postępują według otrzymanych instrukcji*.
  8. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 3 grudnia 2021 roku;
  – na etap II – przewodniczącym ośrodków diecezjalnych, do dnia 22 lutego 2022 roku;
  8*. Pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu przesłane zostaną:
  – na etap I – przewodniczącym komisji szkolnych, do dnia 3 grudnia 2021 roku;
  – na etap II – uczestnikom (formularze z pytaniami w dniu 2 marca), przewodniczącym ośrodków diecezjalnych (pytania, arkusze odpowiedzi i wzór protokołu), do dnia 1 marca 2022 roku;
  – na etap III – pisemny – uczestnikom (formularze z pytaniami w dniu 21 kwietnia)
  – etap III – pisemny – zostanie przeprowadzony nad podstawie Aneksu.

  9. W razie nie otrzymania przez nauczyciela przygotowującego uczniów dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia etapu I, ma on obowiązek skontaktowania się z organizatorami Olimpiady najpóźniej do 4 grudnia 2021 roku.
  10. Protokół w wersji elektronicznej z wynikami I i II etapu należy przesłać w ciągu 2 dni od dnia przeprowadzenia danego etapu poprzez udostępniony formularz.
  11. Bezzwłocznie po etapie I należy przesłać skan zgody na przetwarzanie danych osobowych uczniów, którzy awansowali do etapu diecezjalnego podpisanej przez rodziców/opiekunów prawnych na adres: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl . Wzór zgody zawiera Załącznik 4.
  W przypadku uczniów pełnoletnich zgodę podpisują sami uczniowie (wzór tej zgody zawiera Załącznik 5).
  Uczniowie, których Komitet Główny Olimpiady takiej zgody rodziców/opiekunów prawnych nie będzie posiadał nie mogą brać udziału w etapie II Olimpiady.
  12. Wgląd w prace etapu diecezjalnego mają tylko członkowie komisji diecezjalnych i Komitetu Głównego Olimpiady, natomiast w prace etapu ogólnopolskiego członkowie Komitetu Głównego i Komisji Ogólnopolskiej.
  13. Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów przyjazdu uczestników na etap diecezjalny i ogólnopolski.
  14*. Informacje o ośrodkach diecezjalnych, które będą koordynować przebieg II etapu zostaną przekazane do 1 lutego 2022 r. na stronie www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl *.
  15. Finał składa się z części pisemnej i ustnej. Do części ustnej przechodzi pięć osób z największą liczbą punktów zdobytą w części pisemnej.
  16. Część ustna składa się z 3 rund pytań. Pytania są za 6, 4, 2 punkty. W każdej puli jest po 15 pytań. Pierwsza i druga runda części ustnej rozpoczyna się od laureata, który w części pisemnej zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Trzecia runda rozpoczyna się od laureata, który po drugiej rundzie zajął 5 miejsce (później ten, który zajął 4 miejsce itd.). Można zdobyć tylko pełną liczbę punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna laureat otrzymuje 0 punktów. O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
  17. Tytuł finalisty konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje każdemu uczestnikowi etapu III. Tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół podstawowych przysługuje pięciu finalistom z największą liczbą punktów po części ustnej etapu III.

  15-17* - zostanie przeprowadzony na podstawie aneksu.

  18. Organem odwoławczym do wszystkich etapów konkursu jest Komitet Główny. Odwołanie, na piśmie, z dokładnym opisem tego, co budzi kontrowersje, należy złożyć najpóźniej 5 dni po zakończonym etapie, którego dotyczy odwołanie. Przewodnicząca Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania. Odpowiedź jest udzielana na piśmie i przesyłana listem poleconym, na adres wskazany w odwołaniu.
  19. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny zastrzega sobie możliwość zmiany w Regulaminie Olimpiady, o czym ma obowiązek powiadomić opiekunów konkursu.

  * Zapisy zaznaczone na czerwono będą obowiązywać w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z Covid-19, o czym opiekunowie uczniów zostaną poinformowani przez Organizatorów.